ประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ ออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก ออกแบบสื่อวิดีโอ และโครงงานวิทยาศาสตร์ Responsive image 11/05/2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม 10/05/2564

จำนวนผู้เข้าชม 1145 คน


Responsive image
Responsive image

ระยะเวลาการส่งผลงาน

หมดเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด

วัน


ชั่วโมง


นาที


วินาที


หัวข้อการส่งเข้าประกวด

รางวัลการแข่งขัน

กิจกรรมการประกวดออกแบบและสร้างเว็บไซต์

 • รางวัลชนะเลิศ 3,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

กิจกรรมการประกวดออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก

 • รางวัลชนะเลิศ 3,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

กิจกรรมการประกวดสื่อวิดีโอ

 • รางวัลชนะเลิศ 3,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

 • รางวัลชนะเลิศ 2,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

กำหนดการส่งเข้าประกวด

ลำดับที่ รายละเอียด ระยะเวลา
1 ส่งใบสมัคร แจ้งความจำนงอย่างชัดเจนในการส่งประเภทของโครงงานได้ทางออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ http://scienceday.pnru.ac.th 15 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
2 ประกาศรายชื่อผู้เข้าสมัคร 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564
3 ส่งผลงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบไฟล์ทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://scienceday.pnru.ac.th และสื่อวิดีโอทาง Youtube พร้อมระบุชื่อคลิปวิดีโอและชื่อโรงเรียน ทุกการประกวดสื่อสร้างสรรค์ 1 มิถุนายน - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2564
4 ประกาศผลงานที่เข้าประกวด 25 สิงหาคม 2564
5 ประกาศผลรางวัลผ่านเว็บไซต์ 30 สิงหาคม 2564

ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าประกวด

...

กิจกรรมการประกวดออกแบบและสร้างเว็บไซต์

 1. ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกทีม จะต้องกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ปวช.) หรือ ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปวส.)

 2. จำนวนสมาชิกในทีมผู้เข้าร่วมแข่งขัน จะต้องไม่เกินทีมละ 3 คน ไม่จำกัดจำนวนทีมต่อโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา และต้องอยู่ในระดับเดียวกัน

 3. ทุกผลงานจะต้องมีการอ้างอิง ข้อมูล หรือรูปภาพทุกรูป หากนำมาจากแหล่งอื่น และหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ทางผู้จัดกิจกรรมโครงการฯ จะไม่รับผิดชอบ

 4. ทุกผลงานจะต้องเป็นผลงานที่สร้างขึ้นมาใหม่ โดยจะต้องไม่เป็นผลงานที่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

 5. ส่งผลงานมาได้ที่ เว็บไซต์ http://scienceday.pnru.ac.th

 6. การตัดสินสุดท้ายจะสิ้นสุดที่คณะกรรมการตัดสิน

 7. เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ลิขสิทธิ์ จะเป็นของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Responsive image
Responsive image

กิจกรรมการแข่งขันประกวดออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก

 1. ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกทีม จะต้องกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ปวช.) หรือ ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปวส.)

 2. จำนวนผู้เข้าร่วม 1 คน/ชิ้นงาน โดยไม่จำกัดจำนวนชิ้นงานต่อโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา

 3. ขนาดของภาพอินโฟกราฟิกเท่ากับขนาดของกระดาษ A2 (ขนาด 16.5x23.4 นิ้ว)

 4. ส่งในรูปแบบ PDF File หรือไฟล์รูปภาพ (*.png , *.jpg)

 5. ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอเนื้อหามีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 6. ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในภาพอินโฟกราฟิก หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ทางผู้จัดกิจกรรมโครงการจะไม่รับผิดชอบ

 7. ทุกผลงานจะต้องเป็นผลงานที่สร้างขึ้นมาใหม่ โดยจะต้องไม่เป็นผลงานที่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

 8. การตัดสินสุดท้ายจะสิ้นสุดที่คณะกรรมการตัดสิน

 9. เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ลิขสิทธิ์ จะเป็นของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กิจกรรมประกวดสื่อวิดีโอ

 1. ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกทีม จะต้องกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ปวช.) หรือ ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปวส.)

 2. ทีมผู้เข้าร่วม ไม่เกินทีมละ 3 คน ไม่จำกัดจำนวนทีมต่อโรงเรียน และต้องอยู่ในระดับเดียวกัน

 3. ความยาว 3-5 นาที โดยไม่จำกัดโปรแกรมที่ใช้ในการถ่ายทำและตัดต่อ

 4. วิธีการส่งผลงานให้อัพโหลดขึ้น Youtube แล้วส่ง link ผลงานมาที่เว็บไซต์ http://scienceday.pnru.ac.th พร้อมระบุชื่อผลงานที่อัพโหลด รายชื่อสมาชิก โรงเรียนและเบอร์โทรติดต่อกลับ

 5. หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ทางผู้จัดทำโครงการจะไม่รับผิดชอบ

 6. ทุกผลงานจะต้องเป็นผลงานที่สร้างขึ้นมาใหม่ โดยจะต้องไม่เป็นผลงานที่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

 7. การตัดสินสุดท้ายจะสิ้นสุดที่คณะกรรมการตัดสิน

 8. เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ลิขสิทธิ์ จะเป็นของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Responsive image
Responsive image

กิจกรรมการแข่งขันประกวดออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก

 1. เข้าร่วมแข่งขันทุกทีม จะต้องกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 2. ทีมผู้เข้าร่วม ไม่เกินทีมละ 3 คน ไม่จำกัดจำนวนทีมต่อโรงเรียน พร้อมชื่อครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ทีมละไม่เกิน ๒ คน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

คณะกรรมการ

ติดต่อเรา

เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เบอร์โทร: 02-544-8556

โทรสาร: 02-552-6609

Email: pnru.scienceday@gmail.com

Facebook: PNRU-ScienceDay